knopzoek

Jouw perfecte waterfles #greenfashionstatement

Winkelwagen

 x 

Winkelwagen is leeg
knoptwitter
Bottelicious RT @plasticsoupfoun: Genieten van een heerlijk kopje koffie, de beste bagels en tegelijkertijd de Plastic Soup Foundation steunen. Dat kan…
Bottelicious RT @ThePlasticWhale: Bubbles bubbles bubbles! Who doesn't like them? Especially now when they help us fight plastic pollution! Great job @B
Bottelicious RT @ThePlasticWhale: Yesterday, we organised an event for Heineken, with a presentation in the middle of half (!) of last year's catch! Tho…

Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 a. BOTTELICIOUS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Zouter VOF gevestigd aan de Koningin Julianalaan 39 te Ouderkerk aan de Amstel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34339627, met het e-mailadres kornman@bottelicious.nl.
 (hierna te noemen Bottelicious) b. klant: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie BOTTELICIOUS een overeenkomst aangaat;
 c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en BOTTELICIOUS; d. website: de website www.bottelicious.nl.

Artikel 2 Algemeen 
2.1 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 
2.2 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BOTTELICIOUS en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 
3.1 Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd. 3.2 Op de website, in catalogi en mailings wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten en kleurafwijkingen worden voorbehouden.
 3.3 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3.5 BOTTELICIOUS heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
 4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BOTTELICIOUS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.Artikel 5 Prijswijziging 
5.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.Artikel 6 Leveringen en leveringstermijnen 
6.1 Producten die niet voorradig zijn, worden door BOTTELICIOUS besteld en in overleg met de klant later aan de klant verzonden. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden, heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 6.2 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan BOTTELICIOUS en nieuw adres heeft opgegeven. 
6.3 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld. 
6.4 Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.
 6.5 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant. 


Artikel 7 Betaling
 Betaling kan op de volgende wijze geschieden:
 middels iDeal en onder rembours.Artikel 8 Ontbinding
 8.1 De klant heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. BOTTELICIOUS zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren exclusief verzendkosten. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht. 
8.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
 8.3 Indien de klant nadat hij van BOTTELICIOUS een ingebrekestelling heeft ontvangen en de klant binnen de daarin gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit de overeenkomst, heeft BOTTELICIOUS de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
 8.4 Voorts is BOTTELICIOUS bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Artikel 9 Klachtenregeling en verjaring 
9.1 BOTTELICIOUS raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.
 9.2 Klachten kunnen per e-mail gemeld worden bij: 
kornman@Bottelicious.nl. 9.3 Klachten worden door BOTTELICIOUS binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. 9.4 Door BOTTELICIOUS als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het  vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van BOTTELICIOUS.


Artikel 10 Overmacht 
In geval van overmacht is BOTTELICIOUS niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover BOTTELICIOUS als gevolg van de overmacht

Waarom bij ons?

> Iedere fles door ons getest
> Alleen kwaliteitsmerken
> 4,95 verzendkosten in NL
> Gratis verzending vanaf 35,-
> Betaal veilig met iDeal
> Levertijd ±4 werkdagen

 

Insta Bottelicious waterfles citruszinger

 

Instagram waterfles bottelicious thermos

 

Instagram Bottelicious waterfles swell

 

Insta Bottelicious waterfles aquaovo

 

Hilary Duff Kor drinkfles

 

Topdesign & eco. Celebs als de Beckhams, Jennifer Aniston & Hilary Duff zijn fan van KOR.

 

Vragen?

service [at] bottelicious.nl

of 0653661111 (alle dagen)

   

footerflesjes900

klantenservice
over bottelicious
drinkflessen zakelijk
contact
klantenservice
over bottelicious
drinkflessen zakelijk
contact


  merken waterflessen
  waterfles inhoud  

soorten drinkflessen

  drinkfles kleur
   AquaOvo   kleine waterflesjes   kunststof fles   blauw
  Aladdin   grote waterflessen   glazen fles   groen
  De Dopper       rvs fles   wit
  Join the Pipe       vaatwasser   rood
  Camelbak    Takeya
  thermos   roze
  Sigg    Thermos   gebruik met één hand   oranje
  Contigo    S'well   waterflessen   zwart
  Retap    Vapur       zilver
  KOR water    Mist 'n Sip    paars   bruin
  KRNWTR    MyEcoCan    geel   grijs